Grilligrupi meistrivõistluste reeglid ja regulatsioonid ribi küpsetamises 2023

1. KCBSi reeglite ja regulatsioonide otsused ja tõlgendused on moodustatud KCBSi võistluse esindajate äranägemise järgi. Nende otsused ja tõlgendused on täies ulatuses lõplikud ning on kooskõlas reeglitega. 

2. Iga meeskond peab koosnema peakokast ning kuni kahest meeskonna liikmest. Meeskond ei tohi osaleda sama nime all ning samal kuupäeval toimuvatel võistlustel Peakokad ja/või meeskonna liikmed võivad konkreetsel võistlusel süüa teha ainult meeskonnas, mille nad on endale määranud. 


3. Igale meeskonnale määratakse toiduvalmistamise ala. Kaevised, pliidid, rekvisiidid, treilerid, vagunelamud, sõidukid, telgid või muu varustus (sealhulgas generaatorid) ei tohi ületada meeskonnale antud toiduvalmistamise ala piire. Kõik toote maitsestamise ning küpsetamise protseduurid tuleb sooritada määratud toiduvalmistamise ala piirides. Meeskonnad ei tohi omavahel jagada neile määratud toiduvalmistamise ala või küpsetusvahendeid. 


4. Võistlejad peavad tagama kõik vajalikud seadmed, varustuse ja elektri, väljaarvatud juhul kui on eelnevalt teisiti korraldatud. Võistlejad peavad järgima kõiki elektrilisi, tule- ning teisi ohutusnõudeid. Tulekustuti peab olema alati kõigi küpsetusvahendite läheduses.


5. Võistleja kohustus on jälgida, et neile määratud toiduvalmistamise ala on puhas ning vastavuses ürituse korraldustega. Kõik lõkked tuleb kustutada ning kaevikud täita (kui ürituse korraldaja nende kasutamist lubab) ning platsilt peab eemaldama ka kõik seadmed. On oluline, et puhastamine oleks põhjalik. Meeskonda, kelle toiduvalmistamise ala on jäetud koristamata või kus on lahtine prügi, mitte prügikonteiner, võib ees oodata järgnevatest üritustest diskvalifitseerimine. 


6. Lõkkeid võib teha puiduga, puidugraanulitega või söega. Gaasi- ja elektrikütte allikaid ei ole lubatud kasutada küpsetamisel või hoiustamisel. Propaani või elektrit on lubatud kasutada lõkke alustamiseks, tingimusel, et võistluseks kasutatav toode ei ole küpsetusseadme sees/peal. Elektrilised lisaseadmed nagu küpsetusvardad, puurid või õhupuhurid, on lubatud. Avatud kaevised ning augud on keelatud, välja arvatud juhul kui korraldaja on määranud teisiti. Lõkkeid ei tohi teha maapinnale. 


7. Võistluste organiseerija varustab meeskondi võistlustoormega, milleks on 2 plaati ribi, mille meeskonnad saavad kätte 19. augustil ajavahemikus kella 7.00-9.00. Kui lihade kättesaamisel meeskond avastab, et liha on riknenud, peab ta sellest koheselt esindajaid teavitama. Kui esindajad tuvastavad, et liha on riknenud, peab korraldaja kohe väljastama sama koguse ja korraliku kvaliteediga liha. 


8. Võistluse eesmärk KCBSi reeglite järgi on küpsetada ribi kasutades seadmeid, mida on defineeritud punktis 6. Liha aurutamine, madalatemperatuuriline küpsetamine (Sous-vide) ja/või frittimine ei ole võistlusel lubatud. Kui mistahes keelatud protsess avastatakse enne kui meeskond esitab oma võistlustöö, hinnatakse meeskonda nullidega (0). Kui rikkumine avastatakse peale tööde esitamist, saab meeskond kõigis kriteeriumites hindeks ühe (1).


9. Liha ei tohi olla skulptureeritud, märgistatud või esitatud nii, et see oleks tuvastatav. Lihatükkidest rosettide tegemine on keelatud. Selle reegli rikkumisel hindavad kõik kuus kohtunikku kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga. 


10. Võistlustooraine: 

           SEARIBI: Ribid peavad sisaldama konti. Country – stiilis ribid on keelatud.


11. Hindamine algab  19. augustil kell 14.30, mil võistlevatel meeskondadel tuleb kohtunikele esitada oma võistlustöö. 

Võistlustöid hinnatakse ainult selleks võistluse korraldaja poolt ettemääratud ajal. Lubatud hindamisele esitamise aeg on viis (5) minutit enne ning viis (5) minutit pärast määratud aega. Tööd, mis jäi hindamisele hiljaks, ei võeta vastu ning hinnatakse kõigis kriteeriumites nulli (0) punktiga.


12. Garneering on valikuline. Kasutada võib hakitud, viilutatud, riivitud või terveid värske rohelise lehtsalati lehti, peterselli, kähar lehtkapsast ja/või koriandrilehti. KEELATUD GARNEERINGUKS ON endiivia, punatipuline lehtsalat, lehtsalati varred või teised taimed. KEELATUD garneering saab karistuseks välimuse eest ühe (1) punkti.


13. Kaste on valikuline. Kastme kasutamisel tuleb see valada otse lihale, mitte valada kujundlikult või kasutada eraldi anumaid. Eraldi kastme anumaid ei ole lubatud kasutada esitamisele minevas anumas. Lubatud on kasutada ka suuremaid tükke sisaldavat kastet. Kastme koostisosade tükid ei tohi suuruselt ületada ligikaudu 3 mm küljepikkusega kuubikut. Kastmega seonduvate rikkumiste korral hinnatakse karistuseks välimust ühe (1) punktiga.


14. Võistlustööd esitatakse KCBSi poolt nummerdatud nõuetekohastes anumates, mille olemasolu tagab korraldaja. Esitamisel peab number olema anuma peal. 


15. Võistlustöid esitatakse nõuetekohastes anumates, mis ei tohi olla märgistatud ühelgi sellisel viisil, mis muudaks anuma unikaalseks või äratuntavaks. Alumiiniumfooliumi, hambatikkude, praevarraste, võõrmaterjalide ja/või täidiste kasutamine on keelatud. Karistus rikkumise korral on ühega (1) hindamine, kõigis kriteeriumides kõigi kohtunike poolt ning diskvalifitseerimine.


16. Iga võistleja peab esitama vähemalt kuus (6) lihaportsionit heakskiidetud anumates. Ribid tuleb esitada koos kondiga. Kohtunikud ei tohi lõigata, viilutada või raputada liha eraldi tükkideks. Kõik kohtunikud, kes proovitükki ei saa, hindavad kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga ning kohtunikud, kes said proovitükid, muudavad Välimuse hinde karistusena üheks (1).


17. Kehtivad järgnevad puhtuse ja ohutuse reeglid: 

17.1. Liha käitlemisel on tubakatoodete kasutamine keelatud. 

17.2. Koka, koka assistentide, küpsetusseadme(te) ja meeskonnale määratud toiduvalmistemise ala puhtus on kohustuslik. 

17.3. Kanda tuleb pluusi ja jalanõusid. 

17.4. Tööpiirkonda tuleks desinfitseerida valgendi/vee seguga (üks korgitäis/ gallon vett). Igal osalejal on oma anum seguga tarberiistade pesemiseks, loputamiseks ja disinfitseerimiseks. 

17.5. Võistlus ei pea tagama esmaabi, kui just korraldaja ei ole teisiti otsustanud. 

17.6. Enne küpsetamist tuleb liha hoida  ~4,5 °C või vähema juures. 

17.7. Pärast küpsetamist tuleb kogu liha: 60°C või kõrgema temperatuuri juures VÕI küpsetatud liha peab olema jahutatud järgnevalt: 2 tunni jooksul 60°C pealt~21°C)temperatuurile ning 4 tunni jooksul ~21°C pealt ~5°C või väiksemale temperatuurile.

17.8. Liha, mis on küpsetatud, korrektselt jahutatud ning hiljem soojendatud serveerimiseks, kõik osad peavad soojenema vähemalt ~74°C temperatuurini vähemalt 15 sekundiks. 


18. Osavõtumaksu ei tagastata mitte mingisugusel põhjusel, väljaarvatud juhul, kui ürituse korraldaja teisiti otsustab.


19. Meeskonna, selle liikmete ja/või külaliste DISKVALIFITSEERIMISE JA VÄLJATÕSTMISE PÕHJUSED: Meeskond on solidaarselt vastutav oma peakoka, tema meeskonna ning külaliste eest.

19.1.Ülemäärane alkoholi tarbimine või avalik häiriv joobes olek. 

19.2. Alkohoolsete jookide serveerimine üldisele publikule.

19.3. Illegaalsete, seadusega reguleeritud narkootiliste ainete kasutamine.

19.4. Ropp, solvav või lubamatu keelekasutus või mistahes keelekasutus, mis rikub korda. 

19.5. Liigne müra, mis kostub kõlaritest, nagu raadiod, CD-mängijad, televiisorid, valjuhääldisüsteemid või laienevad seadmed, ei ole lubatud vaiksel ajal, mis algab kell 23.00 võistlusöödel ning kestab kuni kella 7.00 hommikul. Reegit mitte järgides ootab meeskonda võistluselt eemaldamine.

19.6. Kaklemine ja/või korrarikkumine.

19.7. Varastamine, ebaausus, petmine, lubamatute lihatoodete kasutamine või mistahes moraalselt alatu tegevus. 

19.8. Gaasi või mistahes teise abistava soojusallika kasutamine küpsetusseadme sees. 

19.9. Mistahes ülaltoodud KCBS küpsetamise reeglite rikkumine, väljaarvatud #9 – 13. 


Pidevaid kaebusi, teistelt meeskondadelt, ülaltoodud reeglite rikkumise osas, käsitletakse KCBS esindajate, korraldajate ja/või turvatöötajate poolt kohese ürituselt diskvalifitseerimise alusena. Lisaks tuleks ülaltoodud reeglite rikkumisest teavitada koheselt korraldajaid, kes võib lisaks diskvalifitseerimisele rakendada ka täiendavaid sanktsioone nii meeskonnale, peakokale ning liikmeteleKõikidest vaikse aja häirimise või rikkumise kaebustest tuleb teavitada juhatust.

SELGITUS: Kui meeskond ei esita oma võistlustööd kontrolli või on diskvalifitseeritud ning neil ei ole lubatud võistlustööd esitada või kui on jäädud hiljaks, siis selle meeskonna kategoorias osalemist ei arvestata ega hinnata ning meeskond ei saa tulemust. Kui võistlustöö antakse kontrolli, kuid siis saadakse karistada või mingil põhjusel diskvalifitseeritakse, näiteks, et ribid on kondita jms, hinnatakse küll võistlustööd, kuid tulemuseks saadakse kõigis kriteeriumites üks (1) või ühed, vastavalt reegli rikkumisele.


HINDAMISPROTSEDUURID

KCBS lubab ainult pimetestina korraldatud hindamist. Võistlustööd esitatakse KCBS heakskiidetud nummerdatud anumates, mille olemasolu tagab võistluse korraldaja. KCBS võistluse esindaja või volitatud töötaja peab anuma enne kohtunikeni toimetamist uuesti nummerdama.1. Kohtunikel ei ole lubatud võistlustööde esitamise päeval kuni hindamise lõppemiseni meeskondadega lävida.


2. Hindamise viib läbi kuuest vähemalt 16-aastasest inimesest koosnev meeskond. KCBS esindus määrab optimaalse kohtunike laudade arvu, mida on vaja korrektseks ürituse hindamiseks. Hindamise ajal on hindamisalal lubatud viibida ainult kohtunikel, KCBS võistluse esindajatel ja vajalikel tugitöötajatel. Hindamisprotsessi vältel ei ole hindamisalal lubatud ükski teine tegevus.

3. Iga kohtunik hindab esmalt kõigi näidiste liha välimust. Hindamisele antud anumaid antakse lauas edasi ning iga kohtunik asetab igast anumast võetud näidise sellele vastavasse ruutu hindamisalusel. Kohtunikud ei tohi näidiseid võttes oma sõrmi puhtaks lakkuda. Kasutada tuleks lõhnastamata pabersalvrätikut või niiskeid pesulappe. Kohtunik hindab seejärel võistlustöö maitset ja õrnust. 

4. Punktiarvestussüsteem on 9-2, kõiki täisarve üheksa ja kahe vahel võib kasutada võistlustöö hindamiseks. 9 suurepärane, 8 väga hea, 7 keskmisest kõrgem, 6 keskmine, 5 alla keskmise, 4 kehv, 3 halb ja 2 mittesöödav. 

5. Punktiskoor 1 tähendab karistust või diskvalifitseerimist ja see eeldab võistluse esindaja heakskiitu. Diskvalifitseerimise alused: Kõik kohtunikud hindavad välimust ühe (1) punktiga juhul, kui tegemist on keelatud garneeringu, kastme kujundliku valamise või liha vähem kui 6 proovitükiga. Kõik kohtunikud hindavad kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga juhul, kui tegemist on skulptureeritud liha, märgistatud esitlusanuma, anumas sisalduva võõrkeha või ebaõige lihaga. Kõik kohtunikud, kes proovitükki ei saa, hindavad kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga.

6. Punktisüsteemi tähtsuse osakaalud on järgmised: Välimus – 0,5600, Maitse – 2,2972, Õrnus (pehmus) / tekstuur – 1,1428. 

7. Iga laua madalaim skoor jäetakse arvestusest välja. Seejärel võrreldakse tulemusi. Kui ühes individuaalkategooriatest esineb viik, lahendatakse olukord lõplikult arvuti abil. Hindamisvorme võrreldakse (arvestades kõigi viie kohtuniku tööd) ja tuvastatakse kõrgeimad kumulatiivsed punktisummad maitse, seejärel õrnuse ja seejärel välimuse eest. Kui viik säilib, võrreldakse ka varasemalt eemaldatud madalaimaid punktisummasid ja nendest kõrgeim tunnistatakse otsustavaks. Kui viik jääb ikka veel püsima, kasutatakse arvutiga genereeritud liisuheitmist. Juhul kui on hindamiskaart kaotatud, hävitatud või kadunud, kasutatakse olemasolevaid hindamiskaarte, et arvutada välja keskmised tulemused, mida kasutada puuduvate hindamiskaartide asemel. Kui on olemas kuus hindamiskaarti, eemaldatakse kõige madalam tulemus. Need korrektsed hinded on ametlikud tulemused kõigis KCBS eesmärkides.

8. Võitja selgitatakse võistlustööle antud punktide kogusumma järgi.